UMOWA

UMOWA ADOPCYJNA DOTYCZĄCA BEZPŁATNEJ ADOPCJI KOTA, NA CZAS NIEOKREŚLONY.

Zawarta w dniu ……......………........….. pomiędzy Oddającym Kota, a Osobą Adoptującą.

DANE ODDAJĄCEGO KOTA:
......................................
......................................
......................................

DANE ADOPTUJĄCEGO KOTA:
Imię i nazwisko:
Adres zamieszkania:
Nr i seria dowodu osobistego:
Kontakt (telefon oraz e-mail):

DANE KOTA:
Imię Fundacyjne:
Płeć:
Chip:
Data urodzenia:
Inne:

WARUNKI UMOWY:

§ 1. Pod żadnym warunkiem Adoptującemu nie wolno porzucić Kota, oddać/sprzedać osobom trzecim ani przekazać do schroniska.

§ 2. Adoptujący oświadcza, że jego stan finansowy jest wystarczający do zapewnienia Kotu godziwych warunków życia:
- żywienia Kota w sposób optymalny dla jego wieku i kondycji (nie podawanie Kotu karm marketowych ani o niskiej zawartości mięsa);
- zapewnienia Kotu niezbędnej opieki weterynaryjnej (Kot będzie regularnie odrobaczany, szczepiony, a w razie choroby leczony z należytą troską);

§ 3. Adoptujący ma obowiązek należytego dbania o Kota (codzienne podawanie świeżej wody oraz posiłków, sprzątanie kuwety, dbanie o czystość i higienę misek, pielęgnacja sierści). W przypadku wyjazdu (np. służbowego lub wakacyjnego) należy zapewnić Kotu opiekę zastępczą, czyli Osobę, która będzie Kota codziennie odwiedzać lub zabierze go do siebie i zagwarantuję warunki zgodne z umową adopcyjną.

§ 4. Jeżeli adoptowany Kot nie został wykastrowany przed adopcją to adoptujący zobowiązuje się do poddania Kota zabiegowi kastracji, od razu po osiągnięciu przez Kota dojrzałości płciowej. Adoptującemu nie wolno świadomie rozmnożyć Kota ani nieświadomie dopuścić do rozmnożenia. Adoptujący poinformuje Oddającego Kota o wykonanym zabiegu.

§ 5. Adoptujący nie będzie wypuszczał Kota na tereny otwarte. Kot będzie przebywał poza mieszkaniem/domem wyłącznie w transporterze. Wychodzenie z kotem w szelkach jest zabronione (Kot z łatwością może się wyswobodzić z każdego rodzaju szelek).

§ 6. Adoptujący ma obowiązek zabezpieczenia wszystkich niebezpiecznych miejsc w mieszkaniu/domu, które mogłyby narazić Kota na niebezpieczeństwo lub utratę życia:
- osiatkowanie balkonu i min. jednego okna - aby nie dopuścić do wypadnięcia/ucieczki Kota;
- zabezpieczenie uchylnych okien kratkami lub blokadami zmniejszającymi uchył - aby nie dopuścić do uduszenia/wypadnięcia Kota;
- usunięcie z domu/mieszkania roślin szkodliwych i trujących dla Kota.

§ 7. W przypadku śmierci, zaginięcia lub poważnej choroby/urazu Kota, Adoptujący powiadomi Oddającego do adopcji o zaistniałym zdarzeniu.

§ 8. Osoba oddająca zwierze do adopcji, ma prawo skontrolowania, w jakich warunkach Kot przebywa. Celem wizyty po-adopcyjnej jest sprawdzenie warunków przetrzymywania kota, sposobu jego żywienia, prawidłowej socjalizacji, stanu jego zdrowia oraz odpowiedniej opieki weterynaryjnej. W przypadku stwierdzenia złamania warunków umowy adopcyjnej i zaniedbania zwierzęcia, Osoba oddająca Kota ma prawo natychmiast odebrać zwierzę.

§ 9. W przypadku złego traktowania zwierzęcia Adoptującemu grozi odpowiedzialność karna na podstawie Ustawy o Ochronie Zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.03.106.1002), a umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu.

§ 10. Adoptujący będzie przekazywał Oddającemu do adopcji informacje o Kocie:
- potwierdzenie, że wszystko w porządku - minimum raz w roku telefonicznie lub mejlowo wraz z aktualnym zdjęciem Kota;
- w przypadku zmiany miejsca zamieszkania – w terminie do 7 dni od zaistnienia tego faktu.

§ 11. Oddający do adopcji oświadcza, że przekazał Adoptującemu wszelkie niezbędne informacje dotyczące adoptowanego Kota.

§ 12. W razie problemów z Kotem, Oddający do adopcji zobowiązuje się (w ramach możliwości) pomóc Adoptującemu, jeśli ten o taką pomoc poprosi.

§ 13. Strony określają możliwość rozwiązania umowy i powrót Kota do Oddającego do adopcji. Jeżeli Adoptujący z jakiś względów nie mógłby zatrzymać Kota, jest zobowiązany zawiadomić i oddać zwierzę osobie od której je otrzymał.

§ 14. Od momentu podpisania niniejszej umowy prawnym opiekunem Kota staje się Adoptujący i jest zobowiązany do pokrywania wszystkich kosztów związanych z opieką nad zwierzęciem.

§ 15. Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

§ 16. Każda ze stron oświadcza, że zapoznała się z treścią niniejszej umowy, a także otrzymała po jednym egzemplarzu.

§ 17. Dane osobowe zawarte w umowie nie będą rozpowszechniane ani nie zostaną wykorzystane w inny sposób przez żadną ze stron.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych umowie adopcyjnej dla potrzeb niezbędnych w procesie adopcji zwierzęcia zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o Ochronie danych Osobowych ( DZ. U. Nr 133 poz.883 )


.....................................
podpis Oddającego Kota
(Reprezentanta Fundacji)


.....................................
podpis Adoptującego Kota


Będziemy bardzo wdzięczni za wpłacenie symbolicznej darowizny, która zostanie wykorzystana na rzecz bezdomnych kotów znajdujących się pod opieką fundacji. Fundacja Przygarnij Kota: 61 1240 4025 1111 0010 7088 3285 (Tytuł przelewu: "darowizna na cele statutowe")

NASI PRZYJACIELE


koty do adopcji Wroclaw
BIURO RACHUNKOWE JWW
Od 2018 JWW prowadzi nam księgowość. Dziękujemy z całego serca za wspaniałą współpracę!
www.jww.pl

koty do adopcji Wroclaw
AGENCJA CARTED
Carted zajmuję się pozycjonowaniem naszej strony. Dziękujemy!
www.carted.pl

PODZIĘKOWANIA

22.06.2022
Jeszcze jest dobro na tym świecie! Słońcem na naszym niebie okazał się Ośrodek Pomocy Poszkodowanym prawapacjenta.org! Każdy gest jest szansą na lepsze życie! Dziękujemy!

10.06.2022
Nawet najmniejszy gest to krok w stronę lepszego życia! Serdecznie dziękujemy AIF Kancelarii sp. z o.o. za okazaną pomoc naszym podopiecznym!
www.aif.com.pl