O FUNDACJI

Od 2014 opiekujemy się dużym stadem wolno-żyjących kotów z terenu Elektrociepłowni, przy ul. Kurkowej i Łowieckiej we Wrocławiu. Codziennie karmimy oraz w razie potrzeby kastrujemy nowe i leczymy chore. Oswojonym dorosłym kotom oraz kociakom szukamy domów. Do tej pory udało nam się wyadoptować stamtąd ponad 40 kotów, natomiast ponad 300 z innych rejonów, gdyż w miarę naszych możliwości staramy się również pomagać kotom w potrzebie z innych rejonów Wrocławia i okolic.

Przygarnij Kota powstało w lipcu 2012, natomiast fundacja została założona 20.10.2016. Nie pracujemy w fundacji, pomagamy bezinteresownie na zasadzie wolontariatu (bezpłatnie). Pracujemy zawodowo i mamy swoje rodziny, a kotom poświęcamy każdą wolną chwilę:

1) codziennie dokarmiamy duże stado wolno-żyjących kotów na ul. Kurkowej i Łowieckiej (teren Elektrociepłowni);
2) staramy się kastrować każdego napotkanego kota, aby zapobiegać rozmnażaniu i powiększaniu się populacji;
3) leczymy wolno-żyjące koty;
4) zajmujemy się adopcjami kociaków i oswojonych, dorosłych kotów;
5) w miarę możliwości staramy się reagować na zgłoszenia kotów w potrzebie;
6) edukujemy w temacie konieczności zabezpieczania balkonów i okien;
7) doradzamy odnośnie prawidłowego żywienia kotów.


KAMILA BROCKA
Zarząd
Od dziecka fascynowały mnie koty i dosyć szybko zrozumiałam, że koci świat nie jest tak kolorowy jakim pokazują go pocztówki ze słodkimi kociakami, które namiętnie zbierałam. Długo nie wiedziałam co mogę robić, aby pomagać, ale tak realnie, fizycznie i namacalnie. W 2012 stworzyłam stronę przygarnijkota.pl i z każdym rokiem angażowałam się coraz bardziej. Mam także korbę na punkcie prawidłowego żywienia kotów i staram się dzielić swoją wiedzą.

Działamy na zasadzie wolontariatu, czyli bezpłatnie.

Celami Fundacji są:
1. Niesienie pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom.
2. Udzielanie pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym.
3. Wspieranie wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt.
4. Ochrona środowiska i ochrona zwierząt.
5. Integracja społeczności lokalnej Wrocławia i najbliższych okolic wokół zagadnienia ochrony praw zwierząt.
6. Promocja i organizacja wolontariatu.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Ochronę środowiska i ochronę zwierząt, a w szczególności
a. Prowadzenie działalności adopcyjnej.
b. Leczenie i opieka nad zwierzętami, które uległy wypadkom lub z innych przyczyn ich życie jest zagrożone oraz przywracanie ich środowisku naturalnemu, w tym realizowanie programu kastracji i sterylizacji.
c. Zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji.
d. Organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych.
e. Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz tymi organizacjami pozarządowymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i pokrzywdzonym.
f. Organizowanie społeczności lokalnej przy pracach związanych z polepszaniem warunków bytowych zwierząt w potrzebie.
g. Budowa i prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz innych placówek służących udzielaniu pomocy zwierzętom i ograniczaniu bezdomności zwierząt.

2. Fundacja nie prowadzi działalności odpłatnej.


Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
a. darowizn, spadków, zapisów,
b. dotacji i subwencji osób prawnych,
c. zbiórek i imprez publicznych,
d. majątku Fundacji,
e. odsetek bankowych.


1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
4. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.


Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.


Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe według zasad obowiązujących osoby prawne.

Popularne posty z tego bloga

Biuro Rachunkowe JWW