czwartek, 1 grudnia 2016

O FUNDACJI


Jako grupa Przygarnij Kota działamy bezinteresownie na rzecz bezdomnych kotów we Wrocławiu od 2012. Natomiast fundację założyłyśmy 20.10.2016. Nie mamy pracowników, działamy wolonatryjnie (bezpłatnie), poświęcając kotom każdą wolną chwilę. Zajmujemy się głównie opieką nad dużym stadem wolno-żyjących kotów na ul. Kurkowej i Łowieckiej (teren Elektrociepłowni). Codziennie karmimy, na bieżąco kastrujemy i w miarę potrzeby leczymy. Niestety tych kotów jest tak dużo, że to trochę walka z wiatrakami, gdyż na teren Elektrociepłowni wejść nie możemy, zatem widzimy tylko te koty, które przychodzą na karmienie przy płocie. Dlatego co jakiś czas pojawiają się dla nas nowe mordki. Oswojonym, dorosłym kotom oraz wszystkim kociakom szukamy domów. Czasem działamy również w innych rejonach Wrocławia oraz w miarę możliwości reagujemy na zgłoszenia kotów w potrzebie. Projektujemy także ulotki edukacyjne, głównie dotyczące prawidłowego żywienia oraz bezpieczeństwa kotów w naszych domach.

KAMILA
W lipcu 2012 Kamila stworzyła stronę www.przygarnijkota.pl. Aktualnie zarządza stroną i facebookiem, prowadzi Dom Tymczasowy, odwiedza zaprzyjaźnione DT oraz projektuje ulotki i plakaty. Dokarmia też wolno-żyjące stado kotów na ul. Kurkowej i Łowieckiej.

Kamila w domu ma dwa swoje koty (Stefana i Figę) oraz zmieniającą się ilość kotów tymczasowych. Olbrzymia miłość do kotów pojawiła się po znalezieniu Stefana, półrocznego czarnego kocurka, z połamanymi żebrami oraz przypalanego z przyklejonym do skóry plastikiem. Kamila od dziecka miała w sobie duża dozę empatii do zwierząt, ale dopiero Stefan przepełnił kielich i postanowiła działać, zamiast biernie przyglądać się kociej biedzie.

MARTA
Współpraca Marty z Przygarnij Kota zaczęła się od adopcji koteczki Lili od Kamili (na dokocenie dla kocurka Mańka) we wrześniu 2015. Z czasem Marta zaczęła coraz bardziej angażować się w pomoc kotom. Aktualnie Marta jest Domem Tymczasowym oraz pomaga w prowadzeniu strony oraz facebooka. Dokarmia również na zmianę z Kamilą stado wolno-żyjących kotów na Kurkowej i Łowieckiej.


Działamy na zasadzie wolontariatu, czyli bezpłatnie.


STATUT FUNDACJI PRZYGARNIJ KOTAPostanowienia ogólne

§1.

Fundacja nosi nazwę Fundacja Przygarnij Kota i jest zwana w dalszej części Statutu Fundacją, ustanowiona przez:
Kamilę Beatę Brocką, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym (Repetytorium A nr 986/2016) sporządzonym przez notariusza Macieja Krzysztofa Wysogląd w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ulicy Odkrywców 24, w dniu 23.08.2016 działa na podstawie polskiego prawa oraz niniejszego statutu.

§2.

1. Fundacja jest apolityczna i nie związana jest z żadnym wyznaniem.
2. Fundacja jest organizacją użyteczną społecznie, pomagającą rozwiązać szeroko pojęty problem bezdomności zwierząt.
3. Fundacja podejmując jakiekolwiek działania, w szczególności wobec swoich członków, wolontariuszy, pracowników lub ich osób bliskich, jest zobowiązana przestrzegać przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U, Nr 96, poz. 873 ze zmianami).
4. Fundacja posiada osobowość prawną i działa poprzez ustanowione w statucie organy.

§3.

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław (powiat Wrocław, województwo dolnośląskie).
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych, a także wyróżniającego znaku graficznego.

§4.

1. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
2. Czas trwania fundacji jest nieograniczony.
3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie.
4. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§5.

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Cele i zasady działania Fundacji

§6.

Celami Fundacji są:
1. Niesienie pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom.
2. Udzielanie pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym.
3. Wspieranie wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt.
4. Ochrona środowiska i ochrona zwierząt.
5. Integracja społeczności lokalnej Wrocławia i najbliższych okolic wokół zagadnienia ochrony praw zwierząt.
6. Promocja i organizacja wolontariatu.


§7.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Ochronę środowiska i ochronę zwierząt, a w szczególności
a. Prowadzenie działalności adopcyjnej.
b. Leczenie i opieka nad zwierzętami, które uległy wypadkom lub z innych przyczyn ich życie jest zagrożone oraz przywracanie ich środowisku naturalnemu, w tym realizowanie programu kastracji i sterylizacji.
c. Zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji.
d. Organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych.
e. Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz tymi organizacjami pozarządowymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i pokrzywdzonym.
f. Organizowanie społeczności lokalnej przy pracach związanych z polepszaniem warunków bytowych zwierząt w potrzebie.
g. Budowa i prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz innych placówek służących udzielaniu pomocy zwierzętom i ograniczaniu bezdomności zwierząt.

2. Fundacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

§8.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.

Majątek i dochody Fundacji

§9.

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 500 zł (pięćset złotych) wpłaconej przez fundatora oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§10.

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
a. darowizn, spadków, zapisów,
b. dotacji i subwencji osób prawnych,
c. zbiórek i imprez publicznych,
d. majątku Fundacji,
e. odsetek bankowych.

§11.

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
4. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

§12.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§13.

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe według zasad obowiązujących osoby prawne.

§14.

Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanymi dalej „osobami bliskimi”.

§15.

Zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

§16.

Zabrania się wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

§17.

Zabrania się zakupu towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Władze Fundacji

§18.

1. Władzę w Fundacji sprawuje Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji.
2. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa i Wice-prezesa.
3. Pierwszy Zarząd zostaje powołany przez Fundatora, na czas nieokreślony.
4. Kolejnych członków zarządu powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji większością głosów (w przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu) lub Fundator samodzielnie.
5. Fundator może zasiadać w Zarządzie Fundacji.
6. Członkowie Zarządu mogą być w każdym czasie odwołani przez Fundatora.
7. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku rezygnacji, śmierci bądź odwołania członka Zarządu.
8. W przypadku rezygnacji lub śmierci Prezesa Zarządu, nowego Prezesa powołują pozostali członkowie Zarządu większością głosów. W przypadku dwuosobowego Zarządu funkcję Prezesa przejmuje pozostały członek Zarządu.
9. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
10. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
11. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

§19.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 14 dni przed spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§20.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a. nadzór nad działalnością Fundacji,
b. uchwalanie regulaminów,
c. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
e. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach dotyczących działalności Fundacji, w tym w sprawie połączenia z inną Fundacją oraz likwidacją Fundacji,
f. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g. zmiana statutu Fundacji,
h. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.

§21.

1. Organem kontrolnym Fundacji jest Rada Fundacji.
2. Pierwsza Rada Fundacji zostaje powołana przez Fundatora, na czas nieokreślony.
3. Kolejnych członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji większością głosów lub Fundator samodzielnie.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku tajnego głosowania pozostałych jej członków lub też na skutek dobrowolnej rezygnacji członka.
5. Członkiem Rady może być Fundator.
6. Członkowie Rady Fundacji:

1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu;
2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

7. Rada Fundacji składająca się z 2 do 5 osób wybiera ze swego składu przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
8. Rada Fundacji podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji. W razie równowagi przeważa głos prowadzącego obrady.
9. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeb.
10. Posiedzenia mogą być zwoływane na wniosek Przewodniczącego Rady Fundacji, Fundatora lub Zarządu.
11. Posiedzenia prowadzi Przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący.
12. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczą członkowie Zarządu oraz Fundator.
13. Posiedzenie, którego przedmiotem jest rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu oraz rachunku zysków i strat powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
14. Rada Fundacji sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach jej działalności.
15. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Fundacji może badać wszystkie dokumenty Fundacji, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Fundacji.
16. Do obowiązków Rady Fundacji należy ponadto:

1. rozpatrywanie i opiniowanie planów finansowych i rzeczowych Zarządu oraz sprawozdań z ich realizacji,
2. ustalanie kierunków i form działania Fundacji,
3. realizacja innych zadań Fundacji, związanych z jej statutowym celem,
4. zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i udzielanie absolutorium Zarządowi.

17. Rada Fundacji może:
1. podejmować decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Zarządu postanowieniem niniejszego statutu.
2. wskazywać Zarządowi priorytety w bieżącej działalności Fundacji,
3. opiniować programy działań,
4. proponować zmiany w statucie Fundacji.

Sposób reprezentacji

§22.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie. Członek taki ma obowiązek działać w porozumieniu z Zarządem jako całością.

Zmiana statutu

§23.

1. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.
2. Zmiany w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji na wniosek któregoś z jego członków lub na wniosek Fundatora.
3. Zmiany mogą być dokonywane w każdym czasie.

Połączenie z inną fundacją

§24.

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd Fundacji.

Likwidacja Fundacji

§25.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.

Postanowienia końcowe

§26.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd.

§27.

Zmiany w statucie wynikające z powołania organu nadzorującego Zarząd Fundacji oraz z dostosowania jego zapisów do nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wejdą w życie w dniu wpisania tych zmian do Krajowego Rejestru Sądowego.